ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Обща електротехника" 
Основни понятия от електромагнитното поле
Магнитните вериги
Трансформатори

дисциплина "Електротехника и Електроника І" - BIM16
ОКС "Бакалавър" от Учебен план за студентите на специалност
"Индустриален мениджмънт", Професионално направление
5.13. Общо Инженерство

изтегляне
изтегляне
дисциплина "Електротехника и Електроника І" - BIM16
ОКС "Бакалавър" от Учебен план за студентите на специалност
"Индустриален мениджмънт", Професионално направление
5.13. Общо Инженерство

изтегляне
дисциплина "Електротехника и Електроника І" - BIM16
ОКС "Бакалавър" от Учебен план за студентите на специалност
"Индустриален мениджмънт", Професионално направление
5.13. Общо Инженерство

Асинхронен двигател

дисциплина „Електротехника и електроника 1” – BIM16 ОКС „Бакалавър” от Учебен план на специалност Индустриален мениджмънт, Професионално направление 5.13. Общо инженерство

изтегляне
Постояннотокови вериги

дисциплина „Електротехника и електроника 1” – BIM16 ОКС „Бакалавър” от Учебен план на специалност Индустриален мениджмънт, Професионално направление 5.13. Общо инженерство

изтегляне
Трифазни вериги

дисциплина „Електротехника и електроника 1” – BIM16 ОКС „Бакалавър” от Учебен план на специалност Индустриален мениджмънт, Професионално направление 5.13. Общо инженерство

изтегляне
Асинхронни машини
дисциплина „Електротехника и електроника ” – FBME27 ОКС „Бакалавър” от Учебните планове на специалности от МФ, МТФ, ЕМФ и ФТ

изтегляне
изтегляне
Постояннотокови електрически машини
дисциплина „Електротехника и електроника ” – FBME27 ОКС „Бакалавър” от Учебните планове на специалности от МФ, МТФ, ЕМФ и ФТ

Трансформатори
дисциплина „Електротехника и електроника”
ОКС „Бакалавър” от Учебен план за студентите на специалност
“Транспортна техника и технологии”, Професионално направление
5.5. “Транспорт,корабоплаване и авиация”
изтегляне
Полупроводникови елементи
дисциплина „Електротехника и електроника ” – FBME27
ОКС „Бакалавър” от Учебните планове на специалности
от МФ, МТФ, ЕМФ и ФТ
изтегляне
Стационарни синусоидални режими
дисциплина „Електротехника и електроника ” – FBME27
ОКС „Бакалавър” от Учебните планове на специалности
от МФ, МТФ, ЕМФ и ФТ
изтегляне
Електронни усилватели
дисциплина „Електротехника и електроника ” – FBME27
ОКС „Бакалавър” от Учебните планове на специалности
от МФ, МТФ, ЕМФ и ФТ
изтегляне