ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Обща електротехника" 
Катедра "Обща електротехника" води началото си от катедра „Теория на електричеството и измервателна електротехника”, която е създадена през 1945г. едновременно с откриването на Машинно - технологичния факултет към Държавно висше училище в град София. През 1953 г. катедрата се преименува на „Теоретична и измервателна електротехника” и към нея се оформя секция „Обща електротехника” с ръководител доц. Иван Гатев. През 1966 г. от нея се отделя катедра „Електроизмервателна техника” и катедрата се преименува на „Теоретична електротехника”, като включва и секция „Обща електротехника”. През 1969 г. по предложение на Факултетния съвет при Електротехнически факултет става фактическото отделяне на катедра „Обща електротехника” като самостоятелна катедра с пръв ръководител доц. Иван Гатев. Създаването на катедрата се узаконява със заповед №6150 от 18.11.1969 г. на МНП. От тази дата до сега катедра „Обща електротехника” функционира и се развива като самостоятелна катедра.

Катедрата разполага с пет лаборатории и развита лабораторна база, което позволява провеждане на лабораторни упражнения по всички преподавани дисциплини. В лабораториите се обучават студенти от неелектротехническите специалности на Технически университет – София.