ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Обща електротехника" 
Катедрата разполага с пет лаборатории и развита лабораторна база, което позволява провеждане на лабораторни упражнения по всички преподавани дисциплини. В лабораториите се обучават студенти от неелектротехническите специалности на Технически университет – София.