ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Обща електротехника" 
Електротехника е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността ”Компютърни системи и технологии”.

Цел на обучението по дисциплината “Електротехника” е да даде на студентите от специалността “Компютърни системи и технологии” достатъчен обем от знания за основни въпроси на електромагнитното поле, електрически вериги при постоянен и променлив ток, изчисляване на преходни процеси в електрическите вериги, приложението на интегралните трансформации в електротехниката, понятия за електрически филтри, амплитудно- и фазочестотни характеристики, а също така и за полупроводникови градивни елементи и приложението им в електрониката.

В резултат на изучаването на дисциплината “Електротехника” бъдещите компютърни инженери ще получат основни познания за самостоятелен анализ и изчисляване на електрически вериги при стационарни и нестационарни режими на работа.

Дисциплината се преподава на немски език.


Електротехника е задължителен курс от бакалавърската програма на специалността “Мехатрони Системи”. Знанията и уменията по дисциплината създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в областта на експлоатацията на електротехническите съоръжения.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните закони на електромагнитното поле, основните методи за анализ на електрическите вериги при стационарни постояннотокови и променливотокови режими. Получените знания позволяват да се изяснят принципите на действие, експлоатационните характеристики, методите за управление на редица електрически машини и апарати.

В края на обучението си студентите ще могат да използват инженерната абстракция за анализ на прости електрически схеми и устройства. Практическата работа в лабораториите дава възможност да се разбере връзката между математическото представяне на поведението на електрическите съоръжения и реалните физически ефекти произтичащи от това. Получените знания ще позволят на студентите да общуват с лекота при съвместната си работа с инженери от други специалности.

Дисциплината се преподава на английски език.


Електротехника и електроника е задължителен фундаментален курс от бакалавърската програма на специалностите на Машиностроителния и Машинно - технологичния факултети на Технически университет – София.

Знанията и уменията по Електротехника и електроника създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в областта на машиностроенето, и спомагат за правилната и безопасна експлоатация на електротехническите и електронни съоръжения.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните закони и прояви на електромагнитното поле, основните методи за анализ на електрическите вериги при постояннотокови и стационарни синусоидални режими, принципите на действие, експлоатационните характеристики и параметри на основните електрически машини за постоянен и променлив ток. В областта на електрониката да изучат свойствата на най-често използваните полупроводникови елементи и тяхното приложение в разнообразни електронни устройства намиращи приложение в машиностроенето.

В края на обучението си студентите ще познават понятийният апарат в електротехниката и електрониката, ще могат да определят основни, величини и характеристики при експлоатацията на електрически и електронни устройства и ще разполагат с основа за по нататъшно запознаване с нови електротехнически и електронни устройства като ще общуват с лекота съвместната работа с инженери от електротехническите специалности. 


Електротехника и електроника е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността ”общо машиностроене”.

Цел на обучението по дисциплината “Електротехника и електроника” има е да даде на студентите от специалността “Общо машиностроене” достатъчен обем знания за основни въпроси на електрическо и магнитно поле, електрическите и магнитните вериги, електрическите измервания, електрическите машини и апарати и преди всичко за техническите характеристики и възможностите за приложение на изучаваните електротехнически устройства. Дисциплината има за цел и да запознае студентите с принципа на действие и анализа на основни електронни схеми и устройства, а също така и с опростени методи за проектиране на някои от тях. Придобитите знания ще позволят на специалистите по машиностроене да участват пълноценно в широко профилни колективи при разработката на съвременни промишлени съоръжения.

В резултат на изучаването на дисциплината “Електротехника и електроника” бъдещите машинни инженери ще могат да участвуват компетентно при проектирането и експлоатацията на различни машиностроителни обекти, в които участвуват и разнообразни електротехнически устройства и ще имат необходимата база за съвместна работа със специалистите по електротехника.

Дисциплината се преподава на немски език.